Từ khoá: Sumit Rathor

Gojek bổ nhiệm ông Sumit Rathor làm Tổng Giám đốc tại Việt Nam

Hôm nay, Gojek công bố bổ nhiệm ông Sumit Rathor làm Tổng Giám đốc của Gojek tại Việt Nam. Ông Sumit sẽ lãnh đạo chương phát triển tiếp theo của Gojek Việt Nam, với trọng tâm là sự phát triển bền vững trong...