Để cài đặt Hackintosh cần phải có bản cập nhật Kernel và Kext cho USB để có thể nhận diện được tất cả các cổng USB/USB3 và hoạt động với USBInjectAll.kext. Đây là danh sách các bản vá USB Hackintosh Port Limit.

Thường thì máy Mac nếu ngoài dòng Pro thì sẽ có 4 cổng USB hoặc ít hơn, nên các cổng USB trên macOS sẽ bị hạn chế. Bạn có thể tạo một bản vá tùy chỉnh DSDT (không hiểu DSDT là gì) cho bo mạch chủ khi cài đặc Hackintosh hoặc sử dụng bản cập nhật chỉnh sửa lại Kernel và Kext cho USB. Hướng dẫn cập nhật chỉnh sửa lại Kernel và Kext cho USB trên phiên bản macOS của bạn (đang cài bản nào thì bạn chỉ cần thêm bản đó là được):

 1. Mount EFI Partition với Clover Configurator
 2. Di chuyển tới /Volumes/EFI/Clover/kexts/Other
 3. Xác nhận đã có tập tin USBInjectAll.kext
  1. Tải về tại USBInjectAll.kext và đặt vào /EFI/Clover/kexts/Other nếu chưa có
 4. Nếu bạn sử dụng Kaby Lake (200 series B250/H270/2370) / Coffee Lake (300 series B360/H370/Z370) or X99 (X99/X299) bạn sẽ cần XHCI injector kext:
  1. Tải về OS-X-USB-Inject-All
  2. Giải nén OS-X-USB-Inject-All, sao chép injector kext thích hợp vào /Volumes/EFI/Clover/kexts/Other
   1. Mẹo: Sử dụng XHCI-200-series-injector.kext cho B250/H270/Z270 hoặc XHCI-200-series-injector.kext cho B360/H370/Z370 hoặc XHCI-x99-injector.kext cho X99/X299.
 5. Di chuyển tới /Volumes/EFI/EFI/Clover/
 6. Nhấn chuột phải vào và mở config.plist với Clover Configurator
 7. Nhấn vào Kernel and Kext Patches dưới SECTIONS của Clover Configurator
 8. Nhấn vào nút “+” gần cuối để thêm bản cập nhật vào:
  • Mojave 10.14 (Beta):
   • Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
   • Find* [Hex]: 83FB0F0F 83030500 00
   • Replace* [Hex] : 83FB0F90 90909090 90
   • Comment: USB 10.13.4+ by PMHeart
   • MatchOS:
  • High Sierra 10.13.6:
   • Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
   • Find* [HEX]: 837D880F 0F83A704 0000
   • Replace* [HEX]: 837D880F 90909090 9090
   • Comment: USB 10.13.6+ by PMHeart
   • MatchOS: 10.13.x
  • High Sierra 10.13.5:
   • Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
   • Find* [HEX]: 837d940f 0f839704 0000
   • Replace* [HEX]: 837d940f 90909090 9090
   • Comment: USB 10.13.4+ by PMHeart
   • MatchOS: 10.13.x
  • High Sierra 10.13.4:
   • Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
   • Find* [HEX]: 837d940f 0f839704 0000
   • Replace* [HEX]: 837d940f 90909090 9090
   • Comment: USB 10.13.4+ by PMHeart
   • MatchOS: 10.13.x
  • High Sierra 10.13.3:
   • Name*: AppleUSBXHCIPCI
   • Find* [Hex]: 837d8c10
   • Replace* [Hex] : 837d8c1b
   • Comment: change 15 port limit to 24
   • MatchOS: 10.13.x
  • High Sierra 10.13.2:
   • Name*: AppleUSBXHCIPCI
   • Find* [Hex]: 837d8c10
   • Replace* [Hex] : 837d8c1b
   • Comment: change 15 port limit to 24
   • MatchOS: 10.13.x
  • High Sierra 10.13.1:
   • Name*: AppleUSBXHCIPCI
   • Find* [Hex]: 837d8c10
   • Replace* [Hex] : 837d8c1b
   • Comment: change 15 port limit to 24
   • MatchOS: 10.13.x
  • High Sierra 10.13.0:
   • Name*: AppleUSBXHCIPCI
   • Find* [Hex]: 837d8c10
   • Replace* [Hex] : 837d8c1b
   • Comment: change 15 port limit to 24
   • MatchOS: 10.13.x
  • Sierra 10.12.x:
   • Name*: AppleUSBXHCIPCI
   • Find* [Hex]: 83bd74ff ffff10
   • Replace* [Hex] : 83bd74ff ffff1b
   • Comment: change 15 port limit to 26
   • MatchOS: 10.12.x
  • El Capitan 10.11.x:
   • Name*: AppleUSBXHCIPCI
   • Find* [Hex]: 83bd8cfe ffff10
   • Replace* [Hex] : 83bd8cfe ffff1b
   • Comment: change 15 port limit to 26
   • MatchOS: 10.11.x
 9. Sau khi đã thêm, save config.plist