Từ khoá: danh sách tài liệu gần đây

Xóa hoặc tắt danh sách Recent Document trong Word

Tài liệu gần đây (Recent Document) là danh sách các tài liệu trong một số lượng nhất định bạn đã mở trước đó, giúp cho việc tìm kiếm các tài liệu thất lạc hoặc bạn bỗng dưng quên mất tên trở nên dễ...