Từ khoá: ITB

MHI và Học viện Công nghệ Bandung (ITB) khởi động dự án Hợp tác Nghiên cứu & Phát triển công nghệ sản xuất điện...

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) đã ký thỏa thuận với Học viện Công nghệ Bandung (ITB) của Indonesia để hợp tác tiến hành một dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất điện bằng khí đốt amoniac sử dụng tuabin...