Từ khoá: Điện toán lượng tử

Cloudflare chia sẻ thư viện mở phần mềm mật mã sau lượng tử để bảo vệ internet khỏi điện toán lượng tử

Điện toán lượng tử (Quantum Computing) là một phương pháp mở ra nhiều tiềm năng cách mạng hóa về chăm sóc sức khỏe, AI, mô hình tài chính, mô phỏng thời tiết và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên việc này cũng sẽ mở...