Từ khoá: xem nhanh

Đưa tính năng xem trước bằng phím Space trên macOS tới Windows bằng cách đơn giản sau

Với QuickLook thì người dùng Windows có thể sử dụng tính năng khá hay ho trên macOS, đó là nhấn phím Space để xem trước các tập tin. Thông thường trên Windows, ngoài các thông tin cơ bản và thumbnail thì người dùng buộc...