Từ khoá: giáo dục nghề nghiệp

Be Group cùng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công nhận kỹ năng nghề tài...

Công ty Cổ phần BE GROUP (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe be) phối hợp cùng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và...