Từ khoá: Fastest Growing ICT Company in Vietnam

Những kết quả đáng ghi nhận của VNPT năm 2022

Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết liệt đổi mới từ tư duy đến hành động, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể CBCNV, Tập đoàn VNPT đã hoàn thành các nhiệm...