Từ khoá: Dell Hybrid Client

Giải pháp Dell Hybrid Client giúp tăng tính linh hoạt cho nhân viên và đội ngũ IT

Dell Technologies công bố giải pháp Dell Hybrid Client (điện toán máy khách kết hợp) để đáp ứng những nhu cầu mới của các doanh nghiệp, người dùng cuối và IT (công nghệ thông tin). Dell Hybrid Client là phần mềm quản lý...