Từ khoá: µTorrent

BitTorrent hoạt động như thế nào?

BitTorrent chiếm 12% tổng lưu lượng internet ở Bắc Mỹ và 36% ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nó nổi tiếng đến nỗi mà Hệ thống cảnh báo bản quyền (Copyright Alert System) cũng đã để mắt đến. Vậy BitTorrent...